Referat af generalforsamling 17. januar 2015

Generalforsamling for Ravnsholt/Reopos
Lørdag d. 17. januar kl 12:34 på Kulturkasernen

1. Valg af dirigent og referent.
Astrid og Pierre

2. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt

3. Formandsberetningen.
Godt år. Stort Krigslive. DNV kører. Forældre hjælper.
(Skriftlig udgave i selvstændigt punkt.)

4. Regnskabet fremlægges.
– Arrangørgrupperne fremlægger deres regnskaber.
– – DNV: Fremlagt af Pierre. Lille underskud p.g.a. uventede udgifter sidst på året. Revisorerne siger: Bilagene meget nemme at finde rundt i. Bedre end sidste år. Møg at blande kontingenter og tilskud sammen – giver mærkelige konteringer i hovedregnskabet. Prøv at få helt rene bonner ved udlæg. Godkendt.

– – KLX: Fremlagt af Pierre. Lidt større overskud, da der kom mange ekstra deltagere lige inden. Revisorerne siger: Ledt efter bilag. Nogle var nemmere at finde end andre. Der mangler 2 bilag – et af dem forventes at komme fra leverandør. 3 andre bilag vist på mail idag, og printes og lægges i regnskabet. Godkendt.

– – GC: Fremlagt af Astrid. Revisorerne siger: Alt OK. Godkendt.

– Kassereren fremlægger det samlede regnskab.
Mere aktivitet i året p.g.a. flere medlemmer og mere DNV.
Kritik af opbygning af regnskab. At det ikke er muligt at se hvad resultatet for driften har været, at tilskud til arrangementer også optræder i driften. Bedt om et regnskab, som tydeligt viser resultatet, og hvad der er forudbetalt.
Generalforsamlingen godkender regnskabet under forudsætning af at der laves en ny opsætning, som tydeligt viser resultatet af driften/hovedkassen. Dette nye regnskab skal godkendes af revisorerne inden bestyrelsen underskriver det og det fremsendes til bl.a. kommunen.

5. Løsrivelse af arrangementet GorrCon fra foreningen Ravnsholt/Reopos.
Det lyder som en spændende idé. Der skal afholdes en stiftende generalforsaming. R/Rs bestyrelse skal godkende den nye forenings vedtægter før pengene og arrangementsnavnet overføres. Godkendt under de betingelser.

Pause indtil 13:45.

Rænkespil arrangører fortæller om deres sommerscenarie.

6. Evt. vedtægtsændringer herunder evt. kontingentændringer.
Der er 10 stemmeberettigede fremmødt til generalforsamlingen. De 3 af dem er ude og lege.

Forslag 1 – Omkring kontingentåret
Forslaget vedtaget i version 1.

Forslag 2 – En skrivefejl rettet
Vedtaget.

Forslag 3 – Oprydning af gamle rester
Vedtaget.

Forslag 4 – Udvide forældrene valgret, så de kan opstille til alle poster i bestyrelsen
Vedtaget.

Forslag 5 – Være medlem 3 måneder for at kunne stemme og opstille (Trukket)
Trukket – da det ville kunne give problemer i forhold til Bifrost/DUF indrapportering.

Forslag 6 – Oprydning i medlemskab – ting og sager der ikke bør være i vedtægterne
Vedtaget.

Forslag 7 – Flytte en paragraf
Vedtaget.

Forslag 8 – Bifrost har ingen love
Vedtaget.

Forslag 9 – Det overordnede ansvar
Vedtaget.

7. Valg til bestyrelsen.
Næstformand – Trine Gehlsen valgt enstemmigt
Kasserer – Pierre Husted Sigvardsen valgt enstemmigt
Sekretær – Vibeke Skjeldmose valgt enstemmigt
Menigt medlem – Freja Husted Sigvardsen valgt enstemmigt
Suppleant – Stine Svensmark valgt enstemmigt
Suppleant – Søren Steinmetz valgt enstemmigt

8. Vedtagelse af eventuelle instrukser til bestyrelsen.
Bestyrelsen skal være bedre til at passe godt på bestyrelsen.
Bestyrelsen skal gennemgå vedtægterne – gerne sammen med Bifrost, DUF og Kommunen.
Sørg for at mødes og diskuter problemer i stedet for at gøre det pr mail.
Sørg for at støtte op om frivillige – rose dem når de gør godt, og hjælpe dem når det går galt.

9. Valg af revisorer.
Stine og Søren stiller op – og vælges.

10. Valg af delegerede til landsforeningens generalforsamling.
Det forventes at datoen bliver besluttet i starten af februar måned.
Interesserede: Vibeke, ikke Eli
Bestyrelsen kontakter dem alle i september måned (og måske også alle andre medlemmer) og får bekræftet at de stadig er interesserede. Bestyrelsen vælger hvem af de interesserede der repræsenterer R/R som delegerede.

11. Repræsentant i Kasernerådet.
Jonathan valgt

12. Evt.
Tur til Rænkespil
Masser af gode idéer til hvordan holdet kunne være – og hvem vi ellers kunne lokke med.
Vibeke og Søren tager fat i at arrangere turen og samle folk.

Tur til Krigslive XI
Fælles med Høng-Crewet. Laver workshops inden, hvor vi laver grej sammen med dem. Foreningen har lagt penge til det. Indtil videre 9 – skal gerne være 12 plus Eli.
Pierre og Steven (Høng-Crewet) tager fat i at arrangere turen og samle folk.

Budding.

Tærte uden fisk.

Generalforsamlingen afsluttet kl 15.